ศึกษาความพร้อมของวิทยากร กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ ในการก้าวสู่การเป็น Digital Parliament และ Smart Parliament

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
บุญปลูก ปลั่งศรีสกุล (2017). ศึกษาความพร้อมของวิทยากร กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ ในการก้าวสู่การเป็น Digital Parliament และ Smart Parliament. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567650.
View online Resources