สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแก้คำผิดคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 929/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารเทศบาล [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 289 ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หน้า 74]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแก้คำผิดคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 929/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารเทศบาล [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 289 ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หน้า 74]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595409.
View online Resources