ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585913.
View online Resources