พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกั่วป่า - นครศรีธรรมราช ที่บ้านท่าทองใหม่ พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะกั่วป่า - นครศรีธรรมราช ที่บ้านท่าทองใหม่ พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33727.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล