ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199502.
View online Resources