ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรปริมาณการนำเข้าและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สำหรับมันฝรั่ง เมล็ดกาแฟกาแฟสำเร็จรูป และชา ประจำปี 2550 พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรปริมาณการนำเข้าและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สำหรับมันฝรั่ง เมล็ดกาแฟกาแฟสำเร็จรูป และชา ประจำปี 2550 พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233047.
View online Resources