ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของ นายอนันต์ งามวุฒิวงศ์ จำเลยที่ 5 ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13272/2542 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ว่าพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 27 มาตรา 30 ทวิ และพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 7 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของ นายอนันต์ งามวุฒิวงศ์ จำเลยที่ 5 ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13272/2542 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ว่าพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 27 มาตรา 30 ทวิ และพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 7 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38625.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล