กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1958). กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210657.
View online Resources