ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิต ปี 2558/2559 พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิต ปี 2558/2559 พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512301.
View online Resources