กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1958). กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210545.
View online Resources