ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดและระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดและระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/253595.
View online Resources