คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 714/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง [พลเอก ไตรเทพ ศรีพันธ์ุวงศ์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 714/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง [พลเอก ไตรเทพ ศรีพันธ์ุวงศ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570687.
View online Resources