บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่นิติบัญญัติ) ครั้งที่ 190 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2508 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่นิติบัญญัติ) ครั้งที่ 190 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2508 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213508.
View online Resources