คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 486/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่าด้วยการรับฝากเงินและเห็นชอบวงเงินการดำเนินกิจการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 486/2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่าด้วยการรับฝากเงินและเห็นชอบวงเงินการดำเนินกิจการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200909.
View online Resources