ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย [นายพิเชษฐ สถิรชวาล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย [นายพิเชษฐ สถิรชวาล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/179803.
View online Resources