ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกตุจลินท์ วลัยจำนงค์, พันธุ์ทิพา หอมทิพย์ (2018). ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/529375.
View online Resources