บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2491 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันอังคารที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2491 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1948). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2491 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันอังคารที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2491 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212275.
View online Resources