บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2500 (วิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2500 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1957). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2500 (วิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2500 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211943.
View online Resources