ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/483880.
View online Resources