ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนครรัฐวาติกัน [นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนครรัฐวาติกัน [นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245618.
View online Resources