ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เรื่อง โทรศัพท์สาธารณะ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เรื่อง โทรศัพท์สาธารณะ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/161737.
View online Resources