รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๓/๒๔๗๗ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๓/๒๔๗๗ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210954.
View online Resources