ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่เป็นศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่เป็นศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/330437.
View online Resources