ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ (ฉบับที่ 2)

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556445.
View online Resources