ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6113 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง - จุลชีววิทยา - การหาจุลินทรีย์สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6113 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง - จุลชีววิทยา - การหาจุลินทรีย์สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579323.
View online Resources