บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 27/2534 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2534 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 27/2534 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2534 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215138.
View online Resources