คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3959/2548 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3959/2548 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219435.
View online Resources