รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 13/2479 (วิสามัญ ครั้งทมี่ 2) สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2479 ณพระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 13/2479 (วิสามัญ ครั้งทมี่ 2) สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2479 ณพระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214072.
View online Resources