ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6557 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นไม้ - การหาค่าแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6557 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นไม้ - การหาค่าแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597039.
View online Resources