ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(NaN). ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/458423.
View online Resources