บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216464.
View online Resources