รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136)

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78530.
View online Resources