ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552191.
View online Resources