ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/178527.
View online Resources