พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2508

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2508. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28309.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล