ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 23 กันยายน 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 23 กันยายน 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60572.
View online Resources