ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4217 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหารการพาณิชย์และการขนส่ง - กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 9 ข่าวสารกุญแจการรักษาความปลอดภัย และการจัดการให้การรับรอง (แบบข่าวสาร - KEYMAN)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4217 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหารการพาณิชย์และการขนส่ง - กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 9 ข่าวสารกุญแจการรักษาความปลอดภัย และการจัดการให้การรับรอง (แบบข่าวสาร - KEYMAN). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/146983.
View online Resources