ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6263 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณภาพน้ำ เล่ม 6 การหาปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีหลังจากวันที่ระบุ (บีโอดีเอ็น) - วิธีการสำหรับตัวอย่างที่ไม่เจือจาง

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6263 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณภาพน้ำ เล่ม 6 การหาปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีหลังจากวันที่ระบุ (บีโอดีเอ็น) - วิธีการสำหรับตัวอย่างที่ไม่เจือจาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594260.
View online Resources