ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือรับรองรายห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยูพีดี ติวานนท์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0122562000012

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือรับรองรายห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยูพีดี ติวานนท์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0122562000012. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549510.
View online Resources