ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560205.
View online Resources