รายงานของผู้สอบบัญชี ของสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานของผู้สอบบัญชี ของสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/114469.
View online Resources