ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงการต่างประเทศ : จำนวน 3 ราย 1. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงการต่างประเทศ : จำนวน 3 ราย 1. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527714.
View online Resources