กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479 (ฉะบับที่ 67)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479 (ฉะบับที่ 67). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230790.
View online Resources