ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองแสงใหญ่ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม ตำบลทรายมูล ตำบลโพธิ์ศรี ตำบลพิบูลมังสาหาร ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร และตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลคันไร่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองแสงใหญ่ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม ตำบลทรายมูล ตำบลโพธิ์ศรี ตำบลพิบูลมังสาหาร ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร และตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลคันไร่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103123.
View online Resources