บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4/2524 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2524 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4/2524 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2524 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214485.
View online Resources