ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูกาลผลิต ปี 2544/2545 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูกาลผลิต ปี 2544/2545 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285347.
View online Resources