ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ จังหวัดร้อยเอ็อ เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตาม ความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ จังหวัดร้อยเอ็อ เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตาม ความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/174450.
View online Resources