ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช, นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์, นายประสงค์ วรรณเขจร, นายสุขสันต์ มลิทอง, นายโสภณ เมืองเจริญ , นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต, นายบริบูรณ์ สมฤทธิ์,นายสนั่น ศิริอ่อน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช, นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์, นายประสงค์ วรรณเขจร, นายสุขสันต์ มลิทอง, นายโสภณ เมืองเจริญ , นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต, นายบริบูรณ์ สมฤทธิ์,นายสนั่น ศิริอ่อน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/269188.
View online Resources