ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3415 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกและอีโบไนต์-การทดสอบหาความแข็งเชิงกดโดยดิวโรมิเตอร์(ความแข็งแบบชอร์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3415 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกและอีโบไนต์-การทดสอบหาความแข็งเชิงกดโดยดิวโรมิเตอร์(ความแข็งแบบชอร์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227110.
View online Resources