ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กรณีเป็นตัวแทน หรือนายหน้า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กรณีเป็นตัวแทน หรือนายหน้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230761.
View online Resources